Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng,
Cơm ăn chẳng thổi má hồng ủ ê.
- Cơm thời bữa sống bữa khê,
Một ngày ba bữa ngồi lê láng giềng.
Tối thời cắp chiếu ngủ riêng,
Hễ chồng có gọi thời đừng có thưa.
Em còn thói ấy thời chừa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001