Em ơi không lấy chồng đi,
Em cầm duyên lại có khi bẽ bàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001