Em ơi, em ở cho ngoan,
Một hai năm nữa lo toan cửa nhà.
Em ơi đừng phụ mẹ già!
Một vài năm nữa lo nhà cho anh.
Em thời buôn bán cho lanh,
Để anh chăm chỉ học hành cho thông.
Mai sau anh đậu quận công,
Em làm chính thất xem trông cửa nhà.
Trước thời nên thất nên gia,
Sau thời trả nghĩa mẹ cha sinh thành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001