Em ơi! Dù ngái, dù gần,
Dù cho cách giậu, ngăn sân mặc lòng.
Đôi ta như nước một dòng,
Như cây một cội, như sông một nguồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001