Em ơi chớ thảm đừng phiền,
Tóc xe trăm lọn, anh nguyền gỡ xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001