Em ơi chớ lấy quân buôn,
Khi vui nó ở, khi buồn nó đi.


Khảo dị:
Em ơi đừng lấy quân buôn,
Hồi vui nó ở, hồi buồn nó đi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001