Em ơi chớ lấy chồng nguồn,
Chim kêu vượn hú, sầu tuôn một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001