Em ơi, anh dặn em này,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.


Khảo dị:
Em ơi anh bảo đây này,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.
Nào lời anh dặn cô bay,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.
Em ơi anh bảo em này,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua.
Em ơi anh bảo em này,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ sang.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001