Em ơi, anh bảo em này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.


Khảo dị:
Em ơi, chị bảo em này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.
Em ơi, anh bảo đây này,
Trứng chọi với đá có ngày trứng tan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001