Em ơi đừng khóc chị yêu,
Nín đi chị kể Truyện Kiều cho nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001