Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi,
Lo cắn bông tha trái để lần hồi nuôi con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001