Em đi anh bảo em rằng:
Sơn Đông, Ba Trại em đừng có qua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001