Em đang tựa cửa hiên mai,
Chàng về chăn ấm gối ai mà về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001