Em đang kéo vải dựa thềm,
Chàng về chăn ấm gối êm sao đành.
- Hỡi người ngồi tựa canh thềm,
Có về chăn âm gối êm thì về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001