Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế ba dinh một dòng.


Khảo dị:
Khuyên đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế ba đinh một dòng.
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế tam dinh một dòng.
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lính lên thống chế ba dinh có ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001