Em đừng thăm ván bán thuyền,
Thuỷ chung như nhất, đôi ta thề nguyền.
Dầu cho lao khổ truân chuyên chẳng nề.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001