Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh,
Hay đâu em bậu bạc tình lắm thay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001