Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở,
Qua được sông rồi như ba (hoa) nở trên bồn.
Nghiêng tai hỏi nhỏ trai khôn,
Mẹ nhà sửa chậu xây bồn mô chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001