Em đến đây xứ lạ quê người,
Rủ hò vui miệng, chớ cười lời thơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001