Em đẹp như thể ông sao,
Để anh đi lại ra vào mỏi chân!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001