Em đương nít nếp xôi xôi,
Nghe anh có vợ bồi hồi ruột gan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001