Em đã thật lấy anh chưa?
Để anh nhổ cải muối dưa để dành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001