Em đã tỏ hết lời năn nỉ,
Nhưng anh nào có nghĩ gì đâu?
Lính Tây bang khổ mạt đời,
Đêm nằm không ngủ, ngày ngồi không yên.
Anh ơi nghe lấy lời khuyên!
Ở nhà có thiếp sớm chuyên đỡ đần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001