Em đây như chiếc chuông vàng,
Treo đỉnh Hà Nội ba ngàn quân canh.
Anh đây là lính xứ Thanh,
Ra tỉnh Hà Nội, lên thành thử chuông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001