- Em đây như chiếc chuông vàng,
Treo đỉnh Hà Nội ba ngàn quân canh.
- Anh đây là lính xứ Thanh,
Ra tỉnh Hà Nội, lên thành thử chuông.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002