Em đây là gái năm con,
Chồng em rộng lượng em còn chơi xuân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001