Em đây bé nhỏ trẻ măng,
Tiếng cao tiếng thấp chưa bằng tiếng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001