Em đây bé nhỏ chưa từng,
Đưa lên câu ví nửa mừng nửa lo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001