Em đà thuận lấy anh chưa?
Để anh đốn gỗ rừng Nưa làm nhà.
- Có lòng xin giã ơn lòng,
Xa xôi cách lế đèo bồng mần răng?


Khảo dị:
Em đà thuận lấy anh chưa?
Để anh đốn gỗ rừng Nưa làm nhà.
- Có lòng xin giã ơn lòng,
Xa xôi cách lế đèo bồng ra răng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001