Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng ca, tay cấy mà lòng nhớ ai.
Ai về đường ấy hôm mai,
Gửi dăm điều nhớ, gửi vài điều thương.
Gửi cho đến chiếu đến giường,
Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm.


Khảo dị:
Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng tay cấy mà lòng nhớ ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975