E mai em nói không thương,
Tắt trăng rồi lại tìm phương đổi dời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001