E khi thắm lạt vàng phai,
Sắc tàn nhị mất anh lại bỏ hoài không thương.
Anh thề có bóng trăng đây,
Núi kia có lỡ tấm lòng này vẫn nguyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001