Dong cờ mở hội tháng ba,
Để về Thượng Cát có ta có mình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002