Dao vàng mà liếc đá vàng,
Mắt anh anh ngỏ, mắt nàng nàng ngơ.
Ngỏ chi cho thế gian ngờ,
Đó thương đó biết, đây chờ đây hay…


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006