Dao vàng cắt ruột máu rơi,
Ruột đau chưa xót bằng lời em than.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)