Dang tay đánh thiếp sao đành,
Tấm rách ai vá, tấm lành ai mang?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004