Dịu dàng nết đất An Dương,
Xưa nay là chốn văn chương nổi tài.
Nhất đẹp là gái làng Cầu,
Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)