Dẫu mà không lấy được em,
Anh về đóng cửa cài rèm đi tu.
- Tu mô cho em tu cùng,
May ra thành Phật thờ chung một chùa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)