Dầu mà nước lớn đầy sông,
Cầu trôi nhịp giữa tôi không bỏ nàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975