Dạy con từ thuở còn thơ,
Dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về.


Khảo dị:
Dạy con, dạy thuở còn thơ,
Dạy vợ, dạy thuở ban sơ mới về.
Dạy con từ thuở hài đề,
Dạy vợ từ thuở mới về làm dâu.

(Thuở hài đề: Lúc trẻ con đang ở thời kì con bú mớm)
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)