Dạ ai hoài dù cho xa ngái
Em xin chàng chớ ngại đừng nghi
Để cho em lên Đợi xuống Tuy
Đắt làm thuê, ế làm mướn đỡ khi đói nghèo


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004