Dù cho người xấu như ma,
Tắm nước ao Quà lại đẹp như tiên.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002