Dù cho cha đánh ngõ đình
Mẹ ngăn ngõ chợ, đôi đứa mình đừng xa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004