Dù ai nói đông, nói tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.


Khảo dị:
Ai ơi chí ở cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
.
Dù ai nói đông nói tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)