Dù ai cho bạc cho vàng,
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975