Dù ai đi ở nơi đâu,
Tháng giêng mười tám bảo nhau mà về.
Dù ai lâu đã xa quê,
Nhớ lấy mà về mười tám tháng giêng.


Bài ca dao về hội Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thờ Chử Đồng Tử.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002