Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
Dòng nước chảy ngược, cá vược rượt theo
Hai đứa ta chẳng quản giàu nghèo
Ngặt vì cha mẹ cứ theo cựu truyền


Khảo dị:
Nước chảy xuôi con cá buộc lội ngược
Nước chảy con cá vược lội ngang
Hẩm hiu thiếp
chẳng gặp chàng
Thôi thì coi nhau như Lưu Bình - Dương Lễ, cho trọn vẹn cả hai đàng đó anh
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vược lội xuôi
Anh với em xa cách ngậm ngùi
Mong cho gặp mặt xác vùi cũng ưng
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược, con cá vược sang ngang
Thuyền em vào bến Lại Giang
Sao thuyền anh lại ngược đàng Quảng Nam
Hay là anh đã ra dạ phụ phàng
?

(Lại Giang: Bến sông ở Bình Định)
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vược lội ngang
Thuyền em cập bến Thuận An
Thuyền anh lại vượt lên ngàn đó anh ơi
!
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004