Dò sông, dò bể, dò nguồn,
Biết sao được bụng lái buôn mà dò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)