Dì ruột thương cháu như con,
Rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)