Gang tấc đền phong cách mấy vời
Song the quạnh quẽ cánh huê rơi
Canh tàn nương gối chiêm bao vẩn
Xuân muộn buông rèm nước mắt vơi
Cầm trổi lầu tây sao vắng tiếng
Thơ đề dòng ngự khó nên lời
Ả Hồ nông nổi là dường ấy
Còn tiếng tỳ bà lọt đến nơi!


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007