Chớ đọc Tương Như chữ đoạn trường
Đọc thôi châu luỵ nhỏ hai hàng
Oanh rầu rĩ tiếng chùng dây sắt
Loan lẻ loi hàng thẹn bóng gương
Thảm chất chẳng thành mà chất ngất
Sầu tuôn không biển cũng mênh mang
Thân nầy ví biến dường nầy nhẽ
Quê kệch điền viên lại vẻ vang.


Trong sách Hương vườn cũ, Quách Tấn chép 4 bài thơ cung oán nhưng không rõ tác giả. Bài đầu đã được xác định là một bản dịch của bài Cung oán đề từ của Nguyễn Gia Thiều, còn lại 3 bài ở đây chưa rõ tác giả.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007